John K. Raustein

Boundless Encounters
Hangzhou Triennial of Fiber Art, Zhejiang Art Museum in China.

Photo: Lin Jing
Boundless Encounters
Hangzhou Triennial of Fiber Art, Zhejiang Art Museum in China.