John K. Raustein


(Click icon to download PDF...)

Pressemelding Galleri FORMAT

Utstillingen Lyden av utpust består av en serie nyproduserte arbeider av John K. Raustein. I Rausteins praksis står abstraksjonen av mentale minner sentralt. En og samme farge viser i Rausteins tekstile installasjoner gjerne til kunsthistoriske referanser, personlige barndomsminner og kollektive politiske prosesser samtidig. Rausteins romlige arbeider er lekne og frie samtidig som de fremstår som insisterende intime på grensen til det ubehagelige. Gjennom formale eksperimenter og en utforskning av tekstilenes assosiative potensial skaper Raustein tvetydige verk som appellerer til betrakterens egne erfaringer.

Raustein undersøker kontinuerlig hvordan vage minner gis et fysisk uttrykk og i utstillingen på Galleri Format leter han etter den kroppslige følelsen av eksistensiell uro. Rausteins arbeider har fått en skitten og grumsete palett og tilnærmingen til de ulike materialene har blitt røffere. Verkene er humoristiske men de inneholder også elementer av vemod og forstyrrelser. Tittelen på utstillingen peker til det urokkelige og samtidig sårbare som ligger i vår automatiserte pust. Utpust kan isolert sett referere til å dra et lettelsens sukk samtidig som det kan være lyden av et menneskes siste åndedrag.

Med titler som Bagateller (uklare bilder) og det som var glemt, som vi plutselig kom på forsterkes forståelsen av Rausteins arbeider som refleksjonsskapende bilder. Erindring, bekjennelse og melankoli visualiseres i utstillingen gjennom rysjer, knuter og store posete tepper og skulpturer. I verket Imitasjonens register blir tunge hengende pungformer koblet sammen med fenderens beskyttelsesevne og Raustein leker på denne måten med egne erfaringer knyttet til tekstilkunst og kjønnsproblematikk.


Arbeidet Villnisets koloni (lydløs klang) består av 12 frittstående tekstile skulpturer. Innen biologien er en koloni flere individuelle organismer av samme art som lever tett sammen, vanligvis til felles nytte, som forsvar mot en ytre fiende. I Rausteins koloni blir materielle og formale konnotasjoner brukt for å mane frem en historie som nærmest fremstår som en forestilling i gallerilokalet. Ulike former og teknikker fremprovoserer glimt fra steder og opplevelser som enten de er konkrete eller abstrakte fremstår som fysiske bilder.

John K. Raustein (f.1972, Stavanger) bor og arbeider i Oslo. Han har hovedfag fra Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling for tekstil, fra 2000. Raustein har hatt separatutstillinger på Soft Galleri (2014), Østfold Kunstsenter (2014), Prosjektrom Carl Berner (2014), Akershus kunstsenter (2013), Hå gamle Prestgard (2012), House of Foundation (2012) og RAM galleri (2011). Raustein har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, blant andre Nålens Øye, KODE og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (2014-2015), Tusen tråder – en historiefortelling i Tekstil, Lillehammer Kunstmuseum (2013), Wireless, Østfold Kunstsenter, Vestfold Kunstsenter og Buskerud Kunstsenter (2013), Slump - luck by chance, Bomuldsfabriken Kunsthall (2011), Ny Natur – Tendenser 2011, Galleri F15 og Trøndelag senter for samtidskunst (2011). Arbeidene hans er kjøpt inn av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo og KODE, Kunstmuseene i Bergen.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd


/////

The exhibition Lyden av utpust (the sound of exhalation) consists of a series of new works by John K. Raustein. The abstraction of mental imagery is key to Raustein's practice. In Raustein's textile installations, a single color may point to art historical references, personal childhood memories and collective political processes at the same time. The spatial works by Raustein are playful and free, however still insisting on intimacy, bordering on the unpleasant. Through formal experiments and an exploration of the associative potential of the textile, Raustein creates ambiguous works that appeals to the viewer's own experiences.
Raustein is continuously exploring how vague memories can be given a physical expression. In the exhibition at Galleri Format, he is looking for the bodily feeling of existential uneasiness. Raustein's works have gained a filthy and rather cloudy palette and his approach to the various materials has become tougher. The works are humorous but they also contain elements of sadness and disorder. The title of the show points to the unwavering and at the same time vulnerable aspects of our automated breath. In isolation, exhalation may refer to a sigh of relief as well as the sound of a person's last breath.


Including titles such as Bagateller (uklare bilder) (Trifles (blurred images)) and det som var glemt, som vi plutselig kom på (what was forgotten, that we suddenly remembered) enhance the understanding of Raustein's works as images of reflection. Through ruffles, knots and large baggy carpets and sculptures, recollection, confession and melancholia are visualized. In the work Imitasjonens register (the register of the imitation), heavy hanging pouch forms are connected with the protective capability of the fender, and this way, Raustein is able to play with his own experiences related to textile art and gender issues.


The work Villnisets koloni (lydløs klang) (The colony of the wilderness (soundless timbre) consists of 12 freestanding textile sculptures. Within biology, a colony is a group of individual organisms of the same species living closely together, usually for a common good, as a defense mechanism towards a mutual enemy. In Raustein's colony, material and formal connotations evoke a story appearing almost as a performance in the gallery space. Various forms and techniques provoke glimpses from places and experiences, and whether being tangible or abstract, they occur as physical images.


John K. Raustein (b.1972, Stavanger) lives and works in Oslo. He is educated from Bergen Academy of Art and Design, from the textile department in 2000. Raustein has carried out solo exhibitions at Soft Galleri (2014), Østfold Kunstsenter (2014), Prosjektrom Carl Berner (2014), Akershus kunstsenter (2013), Hå gamle Prestgard (2012), House of Foundation (2012) and RAM galleri (2011). Raustein has participated at a number of group exhibitions, such as Nålens Øye, KODE and Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (2014-2015), Tusen tråder – en historiefortelling i Tekstil, Lillehammer Kunstmuseum (2013), Wireless, Østfold Kunstsenter, Vestfold Kunstsenter and Buskerud Kunstsenter (2013), Slump - luck by chance, Bomuldsfabriken Kunsthall (2011), Ny Natur – Tendenser 2011, Galleri F15 and Trøndelag senter for samtidskunst (2011). His works are featured in the collections Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo and KODE, Kunstmuseene i Bergen.


The Exhibition is supported by Arts Council Norway