John K. Raustein


(Click icon to download PDF...)

Utstillingstekst Nordnorsk Kunstnersenter 2021

Nordnorsk kunstnersenter
6. november 2021 – 9. januar 2022


John K. Raustein: Glemselens arkiv

Med en eksplosjon av farger bringer John Rausteins romlige tekstilinstallasjon fram erindringer om en annen årstid.
Sommeren 2020 var John Raustein på befaring i Svolvær for å starte arbeidet med sin utstilling ved Nordnorsk kunstnersenter. Lofoten viste seg fra sin mest spektakulære side, med blendende sol som var med å gjøre fargene i by- og naturlandskapet ekstra intense. Vel vitende om at utstillingsperioden var lagt til en helt annen årstid, begynte ideutviklingen av en større tekstilinstallasjon der erindringen om en annen årstid kunne bringes inn i mørketida.
Johns utstillinger består av assosiative univers, der en overflod av draperier dekker mesteparten av de eksisterende veggene i visningsrommet. Arbeidene er som regel laget av det samme, enkle og uanselige mattematerialet: bomullslerret, ofte i en begrenset fargepalett. Utførelsen baserer seg på tilsynelatende enkle teknikker, men i arbeidet med tekstilene ligger det atskillige timer med maskin- og håndsøm, hundrevis av meter med bomullslerret og utallige repetisjoner av lapp på lapp og lapp mot lapp. Slik sett fremstår arbeider som en manifestasjon av tid.
Utstillingen ved NNKS består av flere nyproduserte tekstile verk i forskjellige formater – alt fra det monumentale til mindre, nærmest usynlige tekstile objekter – som samlet forvandler gallerirommet til et stumt landskap, der grensene for hvert enkelt verk er visket bort. Betrakter inviteres inn i en installasjon av gjenskapte minner i form av assosiative objekter og skulpturelle tekstile arbeider. Det som skiller «Glemselens arkiv» fra tidligere totalinstallasjoner av John er eksplosjonen av farger – med hentydninger til Lofot-sommeren. Utstillingen er første del av en trilogi, der andre del vil vises på Nitja Senter for Samtidskunst i Lillestrøm i 2022.
Abstraksjonen av mentale og taktile minner står sentralt i Johns kunstneriske praksis. Gjennom eksperimenter og utforskning av tekstile materialers konseptuelle, skulpturelle og assosiative potensial, undersøker han hvordan vage minner kan gis et fysisk uttrykk. Han søker triggere – et indre bilde, et glimt av noe, en farge, en lyd, en lukt, eller et sted – og etterstreber å visualisere en kroppslig følelse av eksistensiell uro. Han er opptatt av det tekstile materialets unike evne til å bære på fortellinger, erindringer og minner.
John Raustein (f. 1972 i Stavanger) er bosatt i Oslo. Han er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i København. Raustein har hatt separatutstillinger ved institusjoner som Kunstnerforbundet (Oslo), Trøndelag senter for samtidskunst (Trondheim) og KRAFT Bergen. Han har deltatt i en rekke gruppeutstillinger i inn- og utland, blant annet ved Zhejiang Art Museum (Hangzhou, Kina) og i utstillingen Nålens Øye, som ble vist på KODE (Bergen) og Kunstindustrimuseet i Oslo. Rausteins arbeider er innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Nasjonalmuseet, KODE og Sørlandets Kunstmuseum.

Utstillingen er støttet av Regionale Prosjektmidler for Visuell Kunst fra Kunstsentrene i Norge og Billedkunstnernes vederlagsfond.


North Norwegian Art Centre.
November 6th 2021 – January 9th 2022
John K. Raustein: The Archive of the Forgotten

With an explosion of colour, John Raustein's spatial textile installation conjures memories of a different season.
In the summer of 2020, John Raustein was in Svolvær in order to start work on his upcoming exhibition at Nordnorsk Kunstnersenter. Lofoten presented itself in the most spectacular way, with dazzling sunshine adding intensity to the colours of the town and the natural landscape around it. Well aware that the exhibition period would be in a completely different season, he started developing the idea of a larger textile installation in which memories of a different time of year could be introduced into the weeks of polar nights.

John's exhibitions consist of highly associative textile installations in which a profusion of draperies cover most walls in the exhibition room. The works are usually made of the same simple and unassuming material: cotton canvas, often in a limited colour palette. The execution is based on apparently simple techniques, but working with the textiles requires many hours of sewing by machine and by hand, hundreds of metres of cotton canvas in small pieces and innumerable repetitions of textile-on-textile and fragment-against-fragment. In this way, the works appear as manifestations of time.

The exhibition at NNKS consists of several new textile works in diverse formats – everything from monumental to smaller, almost unnoticeable textile objects. In combination, the works transform the gallery space into a silent landscape where the boundaries of the individual works are erased. Viewers are invited to enter into an installation of recreated memories in the form of associative objects and sculptural textile works. What differentiates The Archive of the Forgotten from John's previous 'total' installations is the explosion of colours – with associations to summertime in Lofoten. This exhibition is the first part of a trilogy, and the second part will be shown at Nitja Senter for Samtidskunst in Lillestrøm in 2022.

The abstraction of mental and tactile memories is central to John's artistic practice. Through experiments and investigations of the conceptual, sculptural and associative potential of textile materials, he explores how vague memories can be given physical expression. He seeks to trigger something – an inner image, a glimpse of something, a colour, a sound, a smell, or a place – and strives to visualise a bodily feeling of existential disquiet. He concentrates on the unique ability of textile materials to carry stories and memories.

John Raustein (b. 1972, Stavanger) lives and works in Oslo. He studied at Bergen National Academy of the Arts and the Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation in Copenhagen. Rausteins list of solo exhibitions includes institutions as Kunstnerforbundet (Oslo), Trøndelag senter for samtidskunst (Trondheim) and KRAFT Bergen. He has participated in numerous group exhibitions in Norway and abroad, among others, at Zhejiang Art Museum (Hangzhou, China) and in the exhibition Nålens Øye (The Needle's Eye), which was shown at KODE (Bergen) and the former Kunstindustrimuseet in Oslo (The National Museum).

The exhibition is supported by The Regional Project Grants from the Art Centres in Norway Kunstsentrene and Billedkunstnernes vederlagsfond.